اهمیت تجهیزات پزشکی و توسعه فناوری‌های مرتبط

اهمیت تجهیزات پزشکی و توسعه فناوری‌های مرتبط و تأثیر عمده آن در نظام مراقبت‌های بهداشتی بسیار زیاد است.
امروزه به دلیل استفاده از این فناوری در پیشگیری، تشخیص، کاهش و درمان بیماری‌های قلبی عروقی، به‌واسطه استفاده از این فناوری در نتیجة متخصصان پزشکی به وضوح مشهود است.
بیماری ها همچنین از منظر اقتصاد سلامت، تجهیزات پزشکی تهران جایگاه ویژه ای دارد و بیشتر سرمایه مراکز درمانی و موسسات درمانی صرف تجهیز، نگهداری و نوسازی تجهیزات پزشکی می شود.
سهم زیادی از هزینه بیمارستان ها (حدود 5 تا 15 درصد در سال) به خرید تجهیزات پزشکی از داخل و خارج از کشور اختصاص می یابد.
به طور کلی اطلاعات موجود حاکی از آن است که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بیش از 40 درصد تجهیزات پزشکی مدرن به ندرت به درستی مورد استفاده قرار می گیرد.
به دلیل سوء مدیریت و کمبود زیرساخت ها، تأمین، نگهداری و بهره مندی ضروری است.
خروج فناوری‌های پزشکی وارداتی از ضایعات منابع ملی سلامت همچنان ادامه دارد و برخی کارشناسان به گورستان‌های جدید بیمارستان‌های جهان سوم اشاره می‌کنند.
در این میان تجهیزات غیرفعال عامل اصلی اتلاف هزینه ها و هدر رفتن منابع است.
خدمات تشخیصی سریع و صحیح در بیمارستان ضروری است که هزینه تعمیر تجهیزات پزشکی خانگی را بین 30 تا 40 درصد کاهش می دهد و در حال حاضر واحد مهندسی پزشکی در اکثر بیمارستان های آموزشی استان اصفهان مستقر است.
انتخاب و تخصیص تجهیزات پزشکی باید متناسب با نیازهای واقعی مراکز درمانی، اهداف بالینی، نیروی کار لازم و شرایط لازم برای اطمینان از ایمنی باشد.
  • منابع:
    1. Evaluation of medical equipment management in educational hospitals in Isfahan
  • تبلیغات:
  1. با کمک سیم مفتول می توان شاتل فضایی ساخت
  2. پارچه مبلی که با نشستن بر روی آن رنگ عوض می کند!
  3. داستانهای موفقیت استارتاپ های بزرگ ایران!
  4. آیا می دانستید برای خوشرنگ شدن ترشی به آن رب گوجه اضافه می کنند!